Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

SalvoDali
22:18
6918 2043 395
Reposted fromcatshitposting catshitposting
SalvoDali
22:01
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
SalvoDali
21:57
2375 19c7 395
Reposted from0 0 viadzony dzony
SalvoDali
21:56
5312 9ea9 395
Reposted fromxalchemic xalchemic
SalvoDali
21:55
3105 7ab8 395
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadzony dzony
SalvoDali
21:55
8386 ddbb 395
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
SalvoDali
21:55
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
SalvoDali
21:55
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
SalvoDali
21:40
Och, jakże bezcenny jest dystans i czas. I jakże cudowne jest uczucie, że pewne więzi, choć kiedyś pogmatwane i splątane, zostają jednak na zawsze. 
Rozmawiać znów z kimś, kto Cię zna jak nikt inny, kto zawsze był i ogarniał, jest jak plaster na całe zło tego świata. To trochę tak jak być znowu w domu i poczuć, że wszystko będzie dobrze.
I choć jestem już na innym etapie życia, tak bardzo chcę, żeby szczęście do Ciebie też przyszło. Nie z zewnątrz- ze środka. Tam, zaraz obok smoka strzegącego wejścia, kiedyś musi wyjść słońce.  

February 16 2020

SalvoDali
00:55
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadzony dzony
SalvoDali
00:55
SalvoDali
00:49
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
SalvoDali
00:48
0294 5e6c 395
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

September 30 2018

SalvoDali
19:39
5281 b346 395
Reposted fromseaweed seaweed viadzony dzony
19:36
0644 569f 395
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
SalvoDali
19:33
9362 3cd6 395
Reposted fromwyczes wyczes viadzony dzony
SalvoDali
19:32
6338 0701 395
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
SalvoDali
19:31
5887 ba46 395
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadzony dzony
19:30
7565 6bbe 395
Reposted fromfinnglas finnglas viadzony dzony
SalvoDali
19:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl